Suriyeli Göçmenler – Rapor Arşivi

Suriyeli Göçmenler – Rapor Arşivi

Suriyeli Göçmenlerin 2016 yılı da dahil olmak üzere yayımlanmış raporlarının bulunduğu arşive buradan erişebilirsiniz.

(Linkte açılan listenin ilk sırasındaki “000. Suriyelilerle ilgili raporlar dosyası.xlsx ” isimli excel dosyasından bu arşivdeki tüm makalelerin ayrıntılı bilgilerine ve linklerine ulaşabilirsiniz)

Raporlar Listesi

0 Suriyelilerle ilgili raporlar dosyası.xlsx
1 Sınırlar ve Sığınmacılar Paneli İstanbul Barosu.docx
2 Sınırlar ve Sığınmacılar, Bir Suriye Örneği – II
3 3. Yılında Suriye Krizi Suriye Raporu (Mayıs 2011-Haziran 2013)
4 2010-2030 Döneminde Türkiye’ye Gelecek Göçmen ve Mülteci Öngörüleri: Senaryo Analizi
5 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri hk. Kanun ve Uygulaması
6 AB’deki Göçmen İşçilerin Durumu
7 Askıya Alınmış Çocukluk: Türkiye’de Sığınma Arayan Ailesinden Ayrı Düşmüş Mülteci Çocukların Durumu /Chıldhood on hold: Condıtıons and Treatment of Separated Mınor Refugees ın Turkey
8 Bekleme Odasından Oturma Odasına
9 Belirsizlik: Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Durumunu En İyi Anlatan Kelime
10 Kayıtdışı İstihdam ve Yabancı İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi
11 Enformel İstihdam ve Türkiye Kaynakları
12 Şırnak, Siirt, Batman Ve Diyarbakır’da Yaşayan Ezidi Mülteciler Raporu Ve Bulgaristan Sınırına Yığılma Nedenleri
13 Gaziantep’te Yaşayan Suriyeli Misafirlere Ilişkin Rapor Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
14 Geçici Koruma Politikası ve Türkiye’ye Sığınan Suriyeliler
15 Göç İdaresı̇ Raporu
16 Uluslararası Göç Hukuku Göç Terimleri Sözlüğü
17 Göçmen İşçi Kavramı ve Göçmen İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği
18 Göz Ardı Edilenler: İstanbul’da Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar
19 Hayatta Kalma Mücadelesi Türkiye’deki Suriye’den Gelen Mülteciler
20 Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Özet Rapor / Syrians in Turkey Report
21 İHH Suriye Faaliyet Raporu (Mart 2011-Haziran 2014)
22 İltica Hukuku Bakımından Suriyelilerin Durumu ve Türkiye
23 İltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika
24 İltica ve Göç Mevzuatı
25 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İnşaat Sektörünün Değerlendirilmesi
26 Uluslararası Af Örgütü Bilgilendirme Raporu Türkiye: Suriyeli Mültecilerin İhtiyaçlarını Karşılamak için Ulusal Yetkililer ve Uluslararası Toplum İşbirliği İçinde Hareket Etmeli
27 Türk Hukukunda İnsan Ticareti Suçu El Kitabı
28 Squeezing the Life Out of Yarmouk: War Crimes against Besieged Civilians
29 Türkiye’ye Düzensiz Emek Göçü ve Göçmenlerin İşgücü Piyasasındaki Durumları / Irregular Labour Migration In Turkey And Impact Of Migrant Workers On The Labour Market
30 Kadın Göçmen İşçilerle İlgili 26 Sayılı Genel Tavsiye
31 Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar İçin Durum Analiz Raporu
32 Mazlumder Kamp Dışında Yaşayan Suriyeli Kadın Sığınmacılar Raporu
33 Kapıdakı̇ Krı̇z: Suriye Uluslar arası Yaklaşımlar ve Türkiye için Öneriler USAK Raporu
34 Kayıt Dışı İstihdam ve Neden Olduğu Mali  Kayıpların Bütçe Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
35 Küresel Gerçeklerle Türkiye’de Yabancı Kaçak İşçi Sorunu: Boyutları ve Sonuçları
36 Mayınlı Arazide Yürümenin Adı: Suriye’de Değişimi Zorlamak
37 The Report on Human Rıghts in Syrıa 2010
38 Türkiye’de Suriyeli Mülteciler -İstanbul Örneği–Tespitler, İhtiyaçlar ve Öneriler
39 Mülteci Hakları Koordinasyonu 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Basın Açıklaması
40 Orta Doğu’da Değişim ve Türkiye
41 Ortadoğu’nun Kimsesizleri, Çingeneler, Zor Durumda! (Raporun ingilicesi için bknz. 074)
42 Perceptions and newspaper coverage of Syrian refugees in Turkey
43 Regional Analysis Syria – Nisan 2014
44 Syria Squandering Humanity Socioeconomic Monitoring Report on Syria Temmuz – Aralık 2013
45 Türkiye’de Göçün Kadınsılaşması: Seks İşçileri Ve Ev İçi Hizmetlilerin Güvenlik Sorunlarını İlişkilendirmek
46 Sığınmacılar Çerçevesinde Suriye-Türkiye İlişkilerine Bir Bakış
47 Sınırlar ve Sığınmacılar Paneli Dr. Celal Dinçer Sunum
48 Situation Report Syrian Refugees in Turkey, 15 February 2013
49 Suriye Arap Cumhuriyeti Ülke Raporu
50 “Suriye” Yerle Bir Olduktan Sonra
51 Suriye Raporu
52 Suriye’de Kâbusa Doğru? Suriye’nin İçinde Bulunduğu Kritik Durum ve Olası Senaryolar
53 Suriye’den Türkiye’ye Nüfus Hareketleri,Kardeş Topraklarındaki Misafirlik / Population Influx From Syria to Turkey
54 USAK-Brookings – Suriyeli Mülteciler ve Türkiye: Sonu Gelmeyen Misafirlik
55 Suriyeli Mülteciler Çalıştayı
56 Sıkça Sorulan Sorular-Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler – UNHCR
57 Suriyeli Mülteciler: Türkiye’nin Müstakbel Vatandaşları
58 Sınırlar Arasında Yaşam Savaşı: Suriyeli Mülteciler Alan Araştırması
59 Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu
60 Suriyeli Mültecilerin Sorunları Çalıştayı Sonuç Raporu
61 Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri / Effects of the Syrian Refugees on Turkey
62 Suriyeli Yabancıların Yasal Statüsü
63 Suriyeli Mülteciler Alanında Sivil Toplum Çalıştayı Raporu
64 Suriye’nin yok sayılan sığınmacıları: Çingeneler / Syrian Refugees are being ignored The Gypsies
65 Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler İçin Yaptıkları Çalışmalar İle İlgili Rapor
66 Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar Ve Öneriler
67 Syrian Refugees and Turkey’s Challenges: Going beyond Hospitality
68 Turkiyedeki Suriyeli Sıgınmacılar Raporu / Syrian refugees in Turkey 2013
69 Situation Report Syrian Refugees in Turkey, 15 January 2013
70 Syrian Refugees in Turkey Situation Report  17 September 2012
71 İstanbul’da Yasayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler İhtiyaç Analizi Raporu
72 Suriyeli Mülteci Çocuklar Saha Araştırması Sonuç Raporu
73 Nowhere To Turn: The Situation of Dom Refugees From Syria in Turkey
74 Suriyeli Sığınmacılar Raporu – İstanbul Örneği – İstanbul Fikir Enstitüsü
75 The Gypsies Are In a Tight Spot: Helpless People of Middleeast
76 Türk İş Dünyası’nın Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş Beklenti Ve Önerileri / Perspectives, Expectations And Suggestions Of The Turkish Business Sector On Syrians İn Turkey
77 Türk Kamuoyunun Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Bakış Açısı
78 Turkey and Syrian Refugees: The Limits of Hospitality
79 İç Savaşa Komşu Olmak: Türkiye’nin Suriye Sınır Güvenliği Siyaseti/ Turkey’s Border Security With Syria
80 Türkiye’de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi
81 Türkiye’de Göçmen İşçiler Sorunu
82 Türkiye’de Kaçak Göç ITO 2004
83 Türkiye’deki Suriyeli Kadınlar / Syrian Women in Turkey
84 Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Hakkında Sık Sorulan Sorular UNHCR
85 Türkiye’deki Suriyelilerin Hukuki Durumu: Arada Kalanlarin Haklari Ve Yükümlülükleri
86 Türkiyenin Suriyeli Sığınmacı Çocukların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar
87 Türkiye’de Bulunan Suriyeli Mülteciler – Infografik Rapor – İMPR 2014
88 Türkiye’deki Kobaneli Sığınmacılar Durum Raporu
89 Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu -3-
90 Ülkemize Sığınan Suriye Ve Irak Vatandaşlarının Barındıkları Çadırkentler Hakkında İnceleme Raporu -5-
91 Not Likely to go Home – Syrian Refugees and the Challenges to Turkey—and the International Community
92 Education of Syrian Refugee Children – Managing the Crisis in Turkey, Lebanon, and Jordan
93 Europe’s Borderlands- Violations Against Refugees and Migrants in Macedonia, Serbia and Hungary
94 Misafirliğin Ötesine Geçerken Türkiye’nin “Suriyeli Mülteciler” Sınavı
95 The Future of Syria: Refugee Children in Crisis
96 The Impact of Syria’s Refugees on Southern Turkey
97 Suriyeli Misafirlerimiz / Syrian Guests in Turkey
98  Syrian Refugees in Turkey The Long Road Ahead
99 The Educational and Mental Health Needs of Syrian Refugee Children
100 Syria’s Children: A Lost Generation UNICEF Crisis report March 2011-March 2013
101 Geçici Barınma Merkezlerimiz / Temporary Refuge Centers
102 The Mediterranean Migration Crisis – Why People Flee, What the EU Should Do
103 Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişiminin Önündeki Engeller – Kayıp Nesil Olmalarını Önlemek
104 Uluslararası Emek Göçü, Yasadışı Göç Ve Göçmen İstihdamı 1
105 Uluslar Arası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye
106 Uluslararası Kaçak İşgücü Göçlerine Yönelik Politikalar
107 Türkiye’deki Çalışma Hayatının Bir Parçası Olarak Yabancı Çalışanlar
108 Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye’den Gelen Sığınmacılar Raporu
109 Zorunlu Göçün Mekânsal Etkileri ve Yerel Halkın Algısı; Kilis Örneği
110 Yabancı Kaçak İşçiler ve Türkiye’ye Göç Hareketi Raporu
111 We Had Nowhere Else to Go: Forced Displacement and Demolitions In Northern Syria
112 Syria Regional Response Plan – RRP 2013 Income as of 29 August 2013
113 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 23 August – 5 September 2013
114 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 29 November – 12 December 2013
115 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 25 July– 8 August 2013
116 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 20 September – 10 October 2013
117 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 15 -28 November 2013
118 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 25 October – 14 November  2013
119 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 10 – 24 October 2013
120 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 18 March – 17 April 2014
121 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 17 Aprİl – 19 May 2014
122 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 4 Aprİl 2013 – Syria, Jordan, Lebanon, Iraq and Turkey
123 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 29 November – 12 December 2013
124 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 12 December 2013 – 9 January 2014
125 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 20 May – 12 June 2014
126 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 17 February – 22 March 2014
127 Syria Crisis Bi-Weekly Humanitarian Situation Report 21 March 2013
128 Syria Crisis Monthly Humanitarian Situation Report 14 July – 15 August 2014
129 The Impact of the Syrian Refugee Crisis on the Labour Market in Jordan: A Preliminary Analysis
130 Regional Dialogue on Labour Market Impact On Syrian Refugee Crisis in Jordan, Lebanon, Turkey, Iraq And Egypt
131 Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar
132 Türkiye’de Mülteciler, Değişen Paradigma Ve Güncel Durum Lime Lime Edilen Hayatlar: İnsanlığın Çiğnenen Onuru
133 Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri: Sentetik Bir Modelleme
134 Suriyeli Mülteciler Dosyası Eğitimde Kayıp Nesil Riski
135 Suriye’den Göçün Etkileri
136 TÜSEV Üye Etkinliği: Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Durumu Toplantı Notları
137 Suriyeli Mülteci Çocukların Türkiye Devlet Okullarındaki Durumu Politika ve Uygulama Önerileri
138 Suriye Gelişmeleri Sonrası Suriyeli Mülteciler: Türkiye’de Riskler
139 Savaş Göç Sınıf Emeğin Göçü
140 Irak’ın İşgalinden “Arap Baharına” Ortadoğu’da Çingeneler Öteki Sığınmacılar / From The Occupation of Iraq to ” The Arab Spring ” : Gypsies in the Middle East
141 ‘I Want A Safe Place’: Refugee Women From Syria Uprooted And Unprotected In Lebanon
142 Europe’s Gatekeeper: Unlawful Detentıon And Deportatıon Of Refugees From Turkey
143 Fear And Fences: Europe’s Approach To Keepıng Refugees At Bay / Korku ve Tel Örgüler: Avrupa’nın Mültecileri Dışarda Tutma Yaklaşımı
144 A Union of Protection: Amnesty International’s Agenda For Refugee Protection In Europe
145 Europe’s Sinking Shame: The Failure To Save Refugees And Migrants At Sea
146 Lives Adrift: Refugees and Migrants In Peril In The Central Mediterranean
147 İnsanlığın Kaybı: Suriye’deki İç Savaşın İnsan Hakları Boyutu
148 Suriye’de İktidar Mücadelesi
149  Suriye Askeri Muhalefeti Raporu
150 Suriye’ye Komşu Ülkelerde Suriyeli Mültecilerin Durumu: Bulgular, Sonuçlar ve Öneriler / The Situation Of Syrian Refugees In The Neighboring Countries: Findings, Conclusions And Recommendations
151 Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi
152 Bulanık Mekanlarda Gölgede Kalanlar: Suriyeli Mülteci Çocuklar ve  Vatansızlık Riski Araştırma Raporu
153 Suriyeli Cocuklar Vatansizlik Riski Politika Belgesi
154 Suriye Krizi Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiler?
155 Suriye’de İç Savaş ve Türkiye ile Suriye Arasındaki Ticaretin Niteliği
156 Türkiye’nin Türkmen Politikası ve Suriye Türkmenleri
157 Göçün Ardından Suriye ile Ticari İlişkiler
158 Statü Belirleme Sürecinde Türkiye’de Bulunan Refakatsiz Sığınmacı Çocukların Durumu
159 Türkiye İle Suriye Arasındaki Krizin Hatay Bölgesi Üzerindeki Etkileri
160 Sınırları Aşan Kriz Suriye
161 Suriye: Devrim mi Bölünme mi?
162 Irak ve Suriye’deki Gelişmelerin Türkiye’ye Etkileri
163 Bütün Boyutlarıyla Suriye Krizi ve Türkiye
164 Suriye Sorunu ve Türk Dış Politikasına Toplumsal Bakış
165 “Mülteci Krizi Ve Türkiye-Ab İlişkilerinde Eksen Kayması Riski”
166 Adana Sayhan’daki Sığınmacılar Durum Tespiti Ve Acil Çözüm Önerileri Raporu 2015
167 Türkiye’de Düzensiz Göç / Irregular Migration In Turkey
168 Türkiye’de Göçmen Çocukların Profili, Sosyal Politika Ve Sosyal Hizmet Önerileri Hızlı Değerlendirme Araştırması / Profiling Migrant Children In Turkey, Social Policy And Social Work Suggestions A Rapid Assessment Research
169 The Syrian Crisis: Tracking and Tackling impacts on sustainable human development in neighboring countries: Insights from Lebanon and Jordan
170 Capacity building in support of Young Refugees in Metropolitans
171 Kayıp Neslin Eşiğinde: Okuyamıyorum. Yazamıyorum. Okula gitmek istiyorum
172 The Impact of Syria’s Refugees on Southern Turkey
173 Syrian Refugees in Turkey The Long Road Ahead
174 The Impact of Syrians Refugees on the Turkish Labor Market
175 Turkey’s Response to the Syrian Refugee Crisis and the Road Ahead
176 Workshop Report: Syrian Refugees in Istanbul
177 Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu “Suriye’den gelen mülteciler sonrası mevcut durum ve çözüm önerileri” Konferans Raporu
178 Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar
179 Small Hands,Heavy Burden: How the Syria Conflict is Driving More Children into the Workforce
180 Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar
181 B1 seviyesinde Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Sesli Okuma Becerileriyle ilgili Tespitler
182 Türkiye’deki Suriyeli Akademisyen ve Eğitimcilerin Görüşlerine Göre Suriye’deki Çatışmaların Suriyelilerin Eğitim Sürecine Yansımaları
183 Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler İçin Hatay’daki Eğitim Merkezlerinin İhtiyaç Tespiti
184 Trafficking in Persons Report
185 Legal Framework for Syrian refugees in Turkey
186 Law on Foreigners and International Protection
187 Failing Syria: Assessing the Impact of UN Security Council resolutions in Protecting and Assisting Civilians in Syria
188 Futures Under Threat: The Impact of the Education Crisis on Syria’s Children
189 A Devastating Toll: The Impact of Three Years of War on the Health of Syria’s Children
190 Childhood Under Fire: The Impact of Two Years of Conflict in Syria
191 Save the Children Scales up Response in Education and Child Protection in Syrian Conflict
192 Attack on Education: The Impact of Conflict and Grave Violations on Children’s Future
193 The Boat is Safe and Other Lies: Why Syrian Families are Risking Everything to reach Europe
194 World Report 2016
195 Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi TÜRKİYE ÜLKE RAPORU
196 Asylum Information Database Country Report: Turkey
197 Manage the Refugee Crises State of Play – Greece
198 Progress Report on the Implementation of the Hotspots in Greece
199 ECRE Fears Human Rights Being Left Behind in the Rush to an EU-Turkey Deal
200 Women Refugees and Asylum Seekers in the EU
201 Reception of female refugees and asylum seekers in the EU, case study Germany
202 Migrants in the Mediterranean: Protecting Human Rights
203 EU funds for migration policies: Analysis of efficiency and best practice for the future
204 Success stories in the field of asylum and migration
205 Amnesty International Report 2015: The State of the World’s Human Rights
206 Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection
207 Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951 BM Sözleşmesi
208 Mültecilerin Hakları ve Türkiye ile AB’nin Yapması Gerekenler
209 Terminology makes changes in the life of refugees…
210 Syrian Refugees in Turkey
211 Partnering for a Better Future: Ensuring Educational Opportunity for All Syrian Refugees, Children and Youth in Turkey
212 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı
213 Geçici Koruma Yönetmeliği
214 6458   Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
215 6575 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
216 Türkiye’deki Suriyeliler: İşsizlik ve Sosyal Uyum
217  Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Istanbul
218 Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’deki Çalışma Durumları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri
219 TÜRKİYE’DE SURİYE AKININA ILO’NUN YANITI PROJESİ Suriyelilerin İşgücü Piyasasına Etkilerine İlişkin Değerlendirmeler
220 Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) | Annual Report
221 3RP 2016 Mid-Year Report
222 3RP Regional Strategic Overview 2016-2017
223 Adana’da devlet kuruluşu olmayan suriyeli mültecilerin kampında 48 saat
224 Savaşın 5. Yılında Adanadaki Suriyeliler Raporu
225 Adanadaki Suriyeliler Raporu
226 IOM Türkiye Bülteni
227 Türkiye’den Suriye’ye Yönelik Yürütülen İnsani Yardım Operasyonları için Müdahale Planı
228 Suriyeli Göçmenler Özelinde Sağlık Gereksinimleri
229 Suriyeli Göçmenlerin Mekânsal Analizi Hatay (Antakya) Örneği
230  Türkiye’de Sığınmacı Çocuk Olmak – İstanbul Saha Araştırması
231 Türkiyede Faaliyetlerine İzin Verilen STKlar Listesi
232 Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Haritasi Firsatlar ve Zorluklar
233 Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara Karşı Yaşantı, Algı, Tutum ve Beklentilerinin Tespiti- Adana Örneği